Skip to content

Fundulopanchax

Fundulopanchax

Fundulopanchax marmoratus 'Mbonge' male
Fundulopanchax marmoratus 'Mbonge' female
Fundulopanchax cinnamomeus male
Fundulopanchax gardneri nigerianus
Fundulopanchax mirabilis 'Nchemba' ADL 13-30
Fundulopanchax moensis
Fundulopanchax intermittens 'Tinto'
Fundulopanchax filamentosus 'Ikeja' young male
Fundulopanchax filamentosus 'Ikeja' young female, (NOTE:large anal fin for egg ploughing)